جاهای که کاغذ شده باید بااب خیس کرده با لیثه کنده  سپس بابتونه ماستیک کامل ماستیک شود ودر مرحله بعدی با غلتک روغن زیرکارزده شود درمرحله اخر برای زیرسازی کامل اماده رنگ امیزی شود یک دست کامل بتونه کشیده شود