قابل اجرروی تمام سطوح دیوارسیمانی گچ نما ساختمان پاسیوحیلط دیوارباغ طرز استفاده از ادمک پیستوله کنتیکس وهچنین روش ماسک کردن سطوح که رنگن نمیشود رنگ کنیتکس  هم رنگ روغنی اکرالیک وهم رنگ پلاستیک دارد قبل از اجرای رنگ  کنیتکس تمام کف وپنچرها شیشه ها و اجرنما کامل ماسک شود